Saturday, July 30, 2011

Photo Challenge: ABC's

Can you find the letter I made with my green beans?

I love the shaky but impressive handwriting of our little ones as they first learn to print.  Beans wrote this 2 or 3 years ago.
These banners are on the street lights on Cherry Street in Helena, AR.  They could stand for Helena, or Historic Helena,,,not sure really but I love the old English look of them.
These letters are what's left of a sign that was once painted on the side of an old brick building in Helena. 

I spent a lot of time searching for this one and I made one letter.  I can't wait to see what everyone came up with.  Don't forget to stop by our Photo Challenge blog, scroll down and click on the links to see all the other participants.

13 comments:

bichonpawz said...

Love your BEANS A Brenda!!

Happy Sunday!!

Donna said...

I didn't think of doing this!!!Hahaa...Love the idea Brenda!
Looks like an A with the beans...
Cool shots Girl!
hughugs

Crafty Sue said...

Yes that's definitely an A!
This challenge wasn't easy but I sure had fun looking for the letters.
Sue.

Dave said...

I'll give you an A for your bean shot Brenda lol. It's been a great challenge this one, it looks like we've all had fun looking for the letters. Thanks and great set of photos.

Pat said...

Those beans look good! Can I have one of those flags? That's the same initial as my last name!

Jeanne said...

Aren't you the smarty pants making an A with your green beans. Love the letters on the side of the building!

Jeanette said...

Great pictures, Brenda! I am truly blown away by how clever some people are! This has been a great photo challenge!!

MarissaDW said...

Brenda...nice choices of pics for ABC Challenge. Great job! Have a nice Sunday!

Out on the prairie said...

Very nice finds brenda. I have been riding across the state on bikes so missed getting into this one.

Sally said...

These are great Ms Brenda. Love your beans and your Jilly Beans! :)

SUGAR MOON said...

Love the beans and enjoyed reading about the kids too. Have a nice day!

Virginia Gal said...

Heard the South is really hurting job wise, thinking of you! (AL has highest rate of Americans on food stamps, so many unemployed).

Anonymous said...

Lek stanowi [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] zredukowanie poch³aniania podstawy tluszczowych przy u¿yciu ludzki twór. To gruntownie dziewiczy panaceum dla kobiet, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê oraz przejœæ na zwierzchni bieg posi³ków. Œrodek ten upowa¿nia podnieœæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] wy³¹cznie diety a æwiczeñ fizycznych. Specyfik tamten zyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy do rzutkiej online taniej apteki internetowej po leki tudzie¿ po informacje o wyci¹gach. Wydalin zatem alli Wspieramy tych¿e posiad³oœci¹ zap³atê œrodków i w samej rzeczy dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ z siedmiu w najwy¿szym stopniu specyficznych natomiast œwietnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie plonów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ w tej chwili trzy modele prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w podejœcie bezawaryjny i deleguje [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] specyfiki w przewiewu ledwo niejakiego dnia odk¹d momentu zredagowania twojego zlecenia. W³aœnie z tamtego wykonywa cudne [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] krytyki pacjentów. Na wiotki brzuszekJest du¿o aneksów diety na wyszczuplenie. A¿ do donios³ych przystaj¹ te obejmuj¹ce w zestawie l-karnitynê, pomimo tego rzeczwiœcie przetestowanym zaœ i wykazanym przedsiêwziêciem prawdopodobnie pochwaliæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta chocia¿ natomiast æwiczenie fizyczne w olbrzymim szczeblu decyduj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] powagi.Na menopauzêMenopauza istnieje czasem, gdy krwawienie zaprzestaje, zaœ jajniki ostatecznie ustaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê przebojowe s¹ takie preparaty kiedy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy acz nie oznacza dla fizjonomii pieknej tragedii i powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.